cenik storitev BRANIK

CENIK STROŠKOV IN OPRAVLJENIH STORITEV

v nepremičninski družbi BRANIK PRVI d.o.o.

 

1. Izdelava pogodbe (prodajne, najemne), 0,3% vrednosti nepremičnine ali min. 200,00€

2. Izdelava predpogodbe 100,00€

3. Sestava enostranske izjave (vknjižbeno dovoljenje, izbrisno dovoljenje) 60,00€

4. Sestava pogodbe o razdružitvi oz. razdelitvi solastniškega ali skupnega premoženja, menjalne pogodbe za nepremičnine, pogodba o razdelitvi premoženja med dediči, darilna pogodba in podobne pogodbe 400,00€
5.
Odpravek pogodbe 30,00€

6. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe) 500,00€ ali po dogovoru

7. Priprava zemljiškoknjižnega predloga  (za vpis spremembe lastninske in drugih pravic v ZK pri že vknjiženi nepremičnini) 150,00€

8. Pridobitev dokumentacije (zemljiškoknjižni izpisek, načrt parcele, lokacijska informacija, potrdilo o namenski rabi, mapna kopija na GURS, predkupna pravica, soglasje Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za obrambo, Triglavskega narodnega parka in drugih manjkajočih dokumentov in potrdil) vsak pridobljeni dokument se zaračuna v višini  50,00€

9. Seznanitev naročitelja in tretjih oseb s tržnimi razmerami in davčnimi obveznostmi ter stroški notarskih storitev 50,00€
10.
Ocena tržne vrednosti nepremičnine:

- Ocena tržne vrednosti stanovanja 150,00€
- Ocena tržne vrednosti enostanovanjske hiše 170,00€
- Ocena tržne vrednosti poslovnega prostora – lokala do 200 m2 150,00€
- Ocena tržne vrednosti poslovnega prostora – lokala nad 200 m2 200,00€
11.
Cenitev vrednosti: po ceniku pooblaščenega sodnega cenilca oz. izvedenca gradbene ali druge stroke
12.
Ogledi: Vsak opravljeni ogled se zaračuna v višini 40,00€ + kilometrina

13. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih na sedežu podjetja se zaračunava po urni postavki 40,00€

14. Pregled listin se zaračuna v višini = 100,00€

15. Izdelava poročil o manjkajočih listinah 80,00€

16. Stroške overitve podpisov in druge notarske storitve: po notarskem ceniku
17.
Stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročnika pa se zaračuna posebej:

- Priprava oglasa (za vsak medij posebej) = 40,00€

- Objava enega oglasa – po prejeti fakturi, najmanj pa v pavšalnem znesku = 25,00€

- Dnevno oglaševanje na portalu, vsak portal posebej, 2,50€/dan

18. Primopredaja nepremičnine 100,00€
19. Tuji državljani – V kolikor kot stranke nastopajo tuji državljani, kjer je potreben prevajalec, se obračuna ogled dodatnih 30,00€ , ter vsi dodatni stroški, ki nastanejo z organizacijo prodaje oziroma nakupa nepremičnine

20. Potni stroški (kilometrina) Posrednik obračuna potne stroške v višini, kot so določeni z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

21. Hramba listin do 90 dni 120,00€

22. Telefonsko komuniciranje s strankami 40,00€

23. Pisna opozorila, obvestila, potrdila 15,00€

24. Fotokopija A4 = 0,30€

25. Poslovni običaji Pomoč naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi števcev dobaviteljev komunalnih in drugih sredstev, sestava primopredajnega zapisnika ipd. storitve so stvar dobrih poslovnih običajev in jih nepremičninska družba ne zaračunava, če z naročiteljem v naprej ne dogovorita drugače.

 

Vsi zgoraj navedeni zneski se obračunavajo za vsako nepremičnino posebej. Za storitve, ki niso navedene v tem ceniku veljajo cene po posebnem dogovoru.

Kadar naročitelj plača provizijo za opravljeno storitev v zakonskem roku, so vse storitve opisane v 2. točki splošnih pogojev poslovanja vključene v provizijo in se ne zaračunavajo dodatno.
Cenik je osnova za obračun opravljenih storitev, kadar naročitelj želi točno določeno storitev.
Cenik velja kot osnova za obračun opravljenih storitev takrat kadar naročitelj ravna v nasprotju z dobro vero in poštenjem, sam proda ali odda nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja (noče pa predložiti dokazila – sklenjene pogodbe, da posrednik preveri kdo je kupil ali najel navedeno nepremičnino) ali odstopi od pogodbe o posredovanju (pisno ali ustno) – posrednik uveljavlja pravico do povračila stroškov iz naslova posredovanja.


Cene so izražene v evrih, DDV v višini 20% ni vštet v ceno.

 

Veljavnost cenika od 01.01.2012                                                                                          Direktor: Branko Jandrić