splošni pogoji poslovanja BRANIK PRVI

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 1

 Posamezni pojmi, uporabljeni v splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1. Posrednik:  BRANIK PRVI  d.o.o. je pravna  oseba, ki opravlja posle posredovanja, na podlagi pogodbe o posredovanju, preko sovjega nepremičninskega posrednika dejavnost opravljanja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

2. Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina. To so predvsem kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga razmerja, ki se vzpostavijo na določeni nepremičnini.

3. Naročitelj oziroma naročiteljica ( v nadaljnjem besedilu: naročitelj ) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

4. Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.

5. Posredniška pogodba: s posredniško pogodbo se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe o prodaji oziroma najemu nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena.

Pogodba o posredovanju:

1. Nepremičninska družba in naročitelj sta dolžna skleniti pogodbo o posredovanju za promet nepremičnin. Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino skleniti le z eno nepremičninsko družbo.

Plačilo provizije:

 1. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, če je bilo posredovanje uspešno. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

2. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

3. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru mora naročitelj nepremičninski družbi povrniti stroške, ki jih je imela s posredovanjem.

4. Višina provizije se določi v pogodbi v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr.) Pogodbeni stranki pa ne moreta dogovoriti višje provizije od 4% od pogodbene vrednosti nepremičnine. Davek na dodano vrednost ni vključen v provizijo.

5. Če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od  50.000 EUR, omejitve o maksimalni proviziji ne veljajo. v tem primeru je minimalni znesek provizije 1.000,00

6. Provizija se plača ob ari, če ni v pogodbi o posredovanju drugače določeno.

7. V primeru posredovanja pri najemu nepremičnine ima posrednik pravico do plačila v znesku dveh mesečnih najemnin. Če  posrednik posreduje za obe stranki, vsaka od strank plača polovico provizije (eno mesečno najemnino). Stranki se lahko s pogodbo o posredovanju dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku. V proviziji ni vključen davek na dodano vrednost po stopnji 22%.

8. Posrednik pridobi pravico do plačila provizije takrat, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Ce je pred tem sklenjena pogodba o ari, predpogodba ali druga podobna pogodba, pridobi posrednik pravico do plačila že ob sklenitvi takšne pogodbe. Stranke se lahko v pogodbi o posredovanju dogovorita tudi drugače.

Storitve, ki jih nepremičninska družba opravlja pri posredovanju nepremičnin in so zajete v proviziji:

1. preveritev pravnega stanja nepremičnine na podlagi dostopnih listin;

2. seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi;
3. seznanitev naročitelja s predpisi, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe;
4. seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe,
5. pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine

2. oglaševanje nepremičnin v obsegu in na način, ki se zdi primeren nepremičninski družbi

3. organizacija stikov s tretjimi osebami in predstavitev nepremičnin, ki so predmet posredovanja

4. sodelovanje pri pogajanjih, ter pri pripravi pravnega posla.

5. hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla

6. prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi

Storitve, ki niso zajete v proviziji:

a. pridobitev listin, potrebnih za sklenitev pravnega posla pri pristojnih organih;

b. sestava prodajne, najemne, zakupne oziroma drugih potrebnih pogodb;

c. izdelava video prezentacije nepremičnine, primerne za predstavitev na internetu;

Za te storitve je naročitelj dolžan izpolniti naročilnico in jih plačati po ceniku dodatnih storitev. Za morebitne dodatne storitve, ki niso opredeljene v ceniku dodatnih storitev in se jih ob podpisu pogodbe o posredovanju ne da predvideti, se lahko naročitelj in nepremičninska družba kasneje posebej dogovorita.

Ostale določbe:

•  Ostale okoliščine, ki se nanašajo na poslovanje nepremičninske družbe in niso posebej opredeljene v teh splošnih pogojih, urejajo določila veljavne zakonodaje, ki ureja to področje.

•  Če  naročitelj prekine pogodbo o posredovanju v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali če ne želi skleniti pogodbe z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, je le temu dolžan povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči., najmanj v višini izgubljenega pričakovanega dohodka to je v višini dvojne provizije. 

•  Navedeni pogoji so sestavni del vsake posredniške pogodbe, sklenjene med posrednikom in naročiteljem.

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo od 22.06.2003.

Ljubljana, 22.06.2013

Posodobljeno dne 22.06.2014.

posodobljeno 22.06.2015.

 

 

 

 

 

Cenik:

Pregled in analiza stanja nepremičnine ter zermljiškoknjižni vpogled – 180,00 EUR

Ugotavljanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine -  320,00 EUR

Pridobjanje dokumentacije (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, projelktna in druga dokumentacija) 440,00 EUR

Priprava za davčno obravnava (izpolnjevanje obrazca, predložitev pogodbe DURSU, prevzem)  127,00 EUR

Davčno svetovane 55,00 EUR/ura

Organizacija pogajanja za sklenitev pogodbe priprava potrebnih pisanj 226,00 EUR

Sestava kupoprodajne pogodbe z vsemi pripravami 270,00 EUR

Ogled nepremičnine v Ljubljani v krogu 20 km 18 EUR izven tega kroga za vsak km 0,25 EUR

Posredovanje podatkov na željo stranke skupaj z manipulativnimi stroški 0,50 EUR/list